Shivratri


Share your SMS, Jokes ,story, Facts, Time pass and Poems with us

Other FB Covers

Shivratri FB Cover

Subh Mahashivratri


Subh Mahashivratri
सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्री शैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेश्वरम् ॥ केदारे हिगवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम् । वाराणस्यांच विश्वेशं त्र्यम्बंक गौतमी तटे ॥ वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । सेतुबन्धे च रामेशं घृष्णेशंच शिवालये ॥ एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातरुत्थाय य: पठेत् । जन्मान्तर कृत पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाऐं।
Send This fb-cover To Your Friend
Your Name Friend Name
Your Email Friend Email
Message